DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS
INFORMACIJA PARENGTA IR PATEIKIAMA
REMIANTIS BENDRUOJU DUOMENŲ
APSAUGOS REGLAMENTU ES 2016/679


Informuojame, kad internetinė svetainė „Edeos.lt“ įm. kodas 305659025 , yra renkami,
tvarkomi ir saugomi duomenų subjektų duomenys. Šie duomenys yra Tilžės g. 36-36A, LT-
78205 Šiauliai ir yra renkami sekančiais tikslais:
1. įmonės funkcijų, paslaugų ir įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis
veiksmų prieš sudarant sutartį;
2. kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
3. siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
4. siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus;
5. siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui
pavestas viešosios valdžios funkcijas.
Visi Kliento pateikti asmens duomenys (tame tarpe ir ypatingi asmens duomenys) yra
tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo,
reglamento ES 2016/679 nuostatomis bei Paslaugų teikėjo lokaliniais teisės aktais,
reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Paslaugų teikėjas įsipareigoja
užtikrinti tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinęs tinkamas technines ir
organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo,
atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.
Pagal ES 2016/679 reglamento reikalavimus, prieš suteikiant Jums paslaugas mes privalome
gauti Jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo ir saugojimo. Šis sutikimas yra duodamas
pasirašant atskiroje sutikimo formoje, kurioje pateikiama tiksli informacija apie tvarkomų
duomenų rūšis, duomenų tvarkymo tikslus, duomenų saugojimo laikotarpius ir galimus
duomenų gavėjus bei tvarkytojus, kurie duomenis gali tvarkyti teikdami arba padėdami
teikti paslaugas, arba bendradarbiaujant su mūsų įmone.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖ SUSIPAŽINTI SU
DUOMENIMIS IR KAIP JIE YRA TVARKOMI
(REGLAMENTO 15STR.)


Duomenų subjektas, pateikęs duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių
priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens
tapatybę, turi teisę iš duomenų valdytojo gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens

duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su
savo asmens duomenimis, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu
tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1
metus. Kai asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę, duomenų subjektas turi teisę
būti informuotas apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones.
Duomenų valdytojas pagal prašymą, kartą per kalendorinius metus pateikia tvarkomų
asmens duomenų kopiją nemokamai. Už bet kurias kitas duomenų subjekto prašomas
kopijas duomenų valdytojas gali imti pagrįstą mokestį, nustatomą pagal administracines
išlaidas. Kai duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis ir išskyrus
atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip, informacija pateikiama įprastai
naudojama elektronine forma.


2. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI
NETIKSLIUS DUOMENIS (REGLAMENTO 16STR.)


Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas
ištaisytų netikslius su juo susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais
duomenys buvo tvarkomi, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti
neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, pateikdamas papildomą pareiškimą.

3. TEISĖ REIKALAUTI IŠTRINTI DUOMENIS (“TEISĖ BŪTI
PAMIRŠTAM”) (REGLAMENTO 17STR.)


Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas
ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, o duomenų valdytojas yra įpareigotas
nepagrįstai nedelsdamas ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių
priežasčių:
a) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami
arba kitaip tvarkomi;
b) asmens duomenų subjektas atšaukia sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti
duomenis;
c) asmens duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal 21 straipsnį;
d) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
f) asmens duomenys buvo surinkti, kai duomenų subjektas buvo jaunesnis nei 16 amžiaus ir
nepilnamečio duomenys buvo surinkti be tėvų ar globėjų sutikimo. Tačiau šios teisės
netaikomos, jeigu duomenų tvarkymas yra būtinas:
a) siekiant pasinaudoti teise į saviraiškos ir informacijos laisvę;
b) siekiant laikytis Sąjungos ar valstybės narės teise, kuri taikoma duomenų valdytojui,
nustatytos teisinės prievolės, kuria reikalaujama tvarkyti duomenis, arba siekiant atlikti
užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba vykdant duomenų valdytojui pavestas
viešosios valdžios funkcijas;
c) dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje;
d) archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba
statistiniais;
e) siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

4. TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ
(REGLAMENTO 18STR.)


Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų duomenų
tvarkymą kai taikomas vienas iš šių atvejų:
a) asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį
duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
b) asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad
duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;
c) duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų
reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba
d) duomenų subjektas paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų
valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.

5. TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ (REGLAMENTO
20STR.)


Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė
duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir
turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam
asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:
a) duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu;
b) duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
Ši teisė negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Naudodamasis savo teise į
duomenų perkeliamumą, duomenų subjektas turi teisę, kad vienas duomenų valdytojas
asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, kai tai techniškai įmanoma.
Ši teisė netaikoma, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo
intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

6. TEISĖ NESUTIKTI IR ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ
DUOMENŲ TVARKYMUI (REGLAMENTO 21STR.)


Duomenų subjektas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu
nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas
vykdomas pagal 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus, įskaitant profiliavimą remiantis tomis
nuostatomis. Duomenų valdytojas nebetvarko asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai
duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios
yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti
ar apginti teisinius reikalavimus.
Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę
bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios
rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.
Kai duomenų subjektas prieštarauja duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais,
asmens duomenys tokiais tikslais nebetvarkomi.
Kai asmens duomenys yra tvarkomi mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistiniais tikslais
pagal 89 straipsnio 1 dalį, duomenų subjektas dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių
turi teisę nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, išskyrus atvejus, kai
duomenis tvarkyti yra būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą dėl viešojo intereso
priežasčių.
Pastaba: duomenų subjektų teisės turi įvairių apribojimų, apie kuriuos galite sužinoti
daugiau, kreipdamiesi žemiau nurodytais kontaktais. Informuojame, kad Jūsų atsisakymas
sutikti su duomenų tvarkymu, gali apriboti ar visai nutraukti Jūsų galimybę naudotis mūsų
paslaugomis, jei be Jūsų duomenų mes negalėsime vykdyti paslaugų teikimo ar
įsipareigojimų vykdymo. Tačiau jeigu Jūsų duomenų tvarkymas bus sustabdytas tiesioginės
rinkodaros tikslais, Jūs ir toliau galėsite naudotis mūsų paslaugomis, tačiau nebegalėsite
gauti su tiesiogine rinkodara susijusių pranešimų apie teikiamas nuolaidas ar pan.

7. TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ DUOMENŲ APSAUGĄ
KONTROLIUOJANČIAI INSTITUCIJAI.

Duomenų tvarkymą ir apsaugą Lietuvos Respublikoje prižiūri ir kontroliuoja Valstybinė
duomenų apsaugos inspekcija (VDAI). Jeigu Jūs nutarėte, kad bendrovė pažeidė Jūsų teises į
duomenų tvarkymą, Jūs turite teisę kreiptis į VDAI.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Jeigu norite pasinaudoti savo teisėmis, mūsų darbuotojas pateiks dokumento formą, kurioje
nurodysite savo pageidavimus dėl duomenų tvarkymo įmonėje. Atsakymą apie sprendimą,
pateiksime per 30 kalendorinių dienų. Daugiau informacijos apie duomenų subjekto teises
galite gauti: Įmonės ats. asmens už duomenų tvarkymą Tel. Nr. 8 614 40309  ir
el.paštas info@edeos.lt

check Product added to compare.